Што поддржува и на кого се однесува COSME?

Детали и корисни информации како и линкови за една од клучните европски програми COSME.

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND SMEs (COSME)

КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Целосен Буџет: €2,3 billion

Тематски категории: Трговија и тргување, Економски раст и конкурентност, Информатика и компјутерски технологии.

Корисници: приватен сектор, јавен сектор

Повеќе информации: Генерален директорат за претпријатија и индустрија

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/ index_en.htm

EASME-COSME-EEN-CALL-2014@ec.europa.eu

Детали за Програмата

Програмата за конкурентност на претпријатија и мали и средни претпријатија (COSME) има за цел поттикнување на конкурентноста на европските претпријатија. Со малите и средни претпријатија како и тековни и потенцијални претприемачи и поддршка на бизнис организации како нејзини главни цели, оваа програма обезбедува подобар пристап до финансии, обезбедување на услуги за бизнис поддршка и промоција на претприемништвото. Тоа во голема мера ги продолжува активностите з апочнати во рамките на програмата за конкурентност и иновации (CIP), а исто така обезбедува континуитет со иницијативи и акции веќе преземени според Програмата за претприемништво и иновации (EIP), како што се Европската мрежа на претпријатија.

COSME ќе ги поддржува, надополнува и координира активностите од страна на земјите-членки. Програмата посебно ќе ги адресира проблемите на транснационален карактер, кои, со помош на економиите во развој или со нивната демонстративна сила, може поефикасно да сеобратат на европско ниво, како што се:

  • надминување на пазарната фрагментација во единствениот пазар;
  • олеснување на усвојување на најдобрите практики во земјите-членки.

Поддржани акции

  •  Пристап до финансии за мали и средни претпријатија преку посветени финансиски инструменти. Финансиските инструменти целат компании во различни фази на нивниот животен циклус: создавање, проширување и трансфер. Сопственички објект за раст ќе обезбеди капитал за  претпријатија, особено во фазата на раст.
  • Enterprise Europe Network: мрежа на центри за деловни услуги. Оваа мрежа е “едношалтерски систем” за бизнис потребите на мали и средни претпријатија во ЕУ и пошироко.
  • Претприемништво. Поддршка ќе биде дадена за поттикнување на транс-национални мрежи, за размена на добри практики и идентификација на можности за проширување на деловни активности.
  • Подобрување на рамковните услови за конкурентност на претпријатија и развојна политика. Ќе се превземе аналитичка работа за да се олесни креирањето на политики базирана на докази од страна на националните и регионалните политичари.
  • Интернационализација на мали и средни претпријатија. Програмата COSME ќе им обезбеди на малите и средни претпријатија поддршка за да се олесни бизнис експанзијата во единствениот пазар на ЕУ и на пазарите надвор од ЕУ. Ќе се негува меѓународната деловна соработка, особено за да се намалат разликите во регулаторните и бизнис средини, меѓу ЕУ и нејзините главни трговски партнери.

НИВО НА ФИНАНСИИ
(
КО-ФИНАНСИРАЊЕ)

40% -60%