Институтот за бизнис економија од Скопје координатор на проект добитник на ЕРАЗМУС+ грант од 255,255 евра

Институтот за бизнис економија од Скопје е е научно-истражувачка и консултантска институција во областа на економските и организациони науки.  На институтот се изработени голем дел на проекти, кофинансирани од фондовите на Европската Унија, а еден од нив е „Иновативно стратешко партнерство за европско високо образование“

Периодот на спроведување на проектот беше од 2015 до 2016 година, Институтот за бизнис економија се јавува како координарот, а како партнери се јавуваат универзитети од Италија, Словенија и Латвија.

Главната цел на проектот е поддршка на развојот на иновативни научно-наставни методи и идеи преку долгорочна стратешка соработка на високообразовни институции и компании на европско ниво и подобрување на развојот на одржлив научен напредок во високообразовните институции.

Специфичните цели на објектот се:

– Имплементација на модели за ефективно и практично учење, преку подигнување на свеста за создавање на култура подобна за иновации: воспоставување на најдобри едукативни практики посветени на подобрување на постоечките наставно-научни методи во партнерските институции, поттикнување на иновација, креативност, како и бизнис и лидерски вештини,

–  Правење на основа за промовирање на иновациите и различни кариерни опции помеѓу сегашните и идни студенти: развој на соработка помеѓу сите стејкхолдери посветена на зголемување на заедничките врски на сите оперативни нивоа, фокусирање на промоција на интрапретприемништво.

-Развој на иновативно ИТ решение – платформа: креирање на иновативно решение кое ќе ги поврзе сите заинтересирани страни и ќе креира широк спектар на можности за споделување на искуства, заедничко дејствување и додадена вредност на вклучените страни во проектот.

Овие цели се одговор на повеќе потреби како што се: зајакнувањето на врската помеѓу високообразовните установи и бизнис секторот, поставување на заеднички модерни наставно-научни практики, на база на постоечки курикулуми кои веќе ги имплементираат партнерите во проектот, подигнување на свеста за иновација кај студентите и подобрување на интрапретприемничката култура во бизнис секторот. Главната цел на проектот е да се даде одговор на овие потреби, за да се создаде иновативна култура, подржана од долгорочна постојана соработка помеѓу високообразовните институции и бизнис секторот, како и креирање на најдобри наставно-научни практики помеѓу високообразовните институции, со цел зајакнување на иновативните и претприемачките капацитети на студентите.

Здружението Балканија од Скопје добитник на ЕРАЗМУС+ грант од 12 570 евра

БАЛКАНИЈА е здружение за балкански алтернативен туризам, составено од осум земји-членки од Балканот и Италија. Активностите на Балканиа вклучуваат реализација на проекти од областа на туризмот со цел да се промовира целиот балкански регион како туристичка дестинација.

Во соработка со организација од Италија, Балканиа како координатор го спроведе проектот „Albergo Diffuso – Учење за културата, традицијата и јазиците преку нови форми на одржлив туризам“.

Проектот е со цел да се зајакнат компетенцијата, вештините и знаењето на вработените во однос на новите одржливи форми на туризам во Италија, а подоцна и усвоени од само неколку други земји. Сакаме и нашиот персонал да ги подобри своите знаења за италијанскиот алтернативен туризам воопшто, еден од најдобро развиените алтернативни и одржливи туризам во Европа, особено со културата и традицијата поврзана со овој туризам, како и да научат нова терминологија поврзана со овој специфичен туризам ( на англиски и италијански јазик).

Главна активност на проектот е мобилност во Италија, главен предмет е туризмот, културата и традицијата, т.е. курсот Albergo Diffuso. Организацијата од Италија беше одговорна за материјали, организација, сместување и оброци за учесниците, логистиката и транспортот за време на мобилноста во Италија. Програмата вклучуваше посета на места од значење за културата, историјата, традицијата и туризмот, како што се Кастело Пиколомини во центарот на градот Целано, Секстантио и Ровере со нивната околина и Кантина Коператива Дел Фучино.

Проектот се спроведе од 15-07-2015  до 14-07-2016, а од европската програма ЕРАЗМУС+ доби неповратен финансиски грант во износ од 12,570 евра.

Доколку сте заинтересирани да дознаете повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, како и можностите кои ги нуди, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

 

 

Општина Ѓорче Петров координатор на проект финансиран од ЕРАЗМУС+ грант од 93,700 евра

Општина Ѓорче Петров од Скопје во соработка со партнерите од Македонија и Бугарија, до 2018 година ќе го спроведува проектот Имплементација на методи за учење преку  наставна едукација за искористување на сончевата енергија во основните училишта“.

Во описот на проектот се вели- Одржливата употреба на обновливите извори на енергија нуди еколошки, социјални и економски придобивки. Човештвото мора да биде свесно за своето постоење, потенцијали, бербата, технологиите на користење и придобивките од самиот почеток (детството), со цел да се овозможи чиста и просперитетна иднина. Денес во регионот е вообичаено да се вклучат некои информации за ОИЕ во формалното образование. Сепак, децата/учениците добиваат само теоретско и оскудно знаење кое остава отворени врати кон конвенционалните извори на енергија.
Следејќи ги новите трендови во детското образование и добрите практики , како и ИТ технологиите, се чини дека најдобриот пристап е кога децата ќе можат да научат се за соларната енергија во пракса, односно УЧЕЊЕ СО ДЕЛА (метод Learning by doing).
Соларната енергија е достапна насекаде и технологиите за нејзина примена се релативно едноставни. Сепак, во регионот на проектните партнери, нивото на примена е минимално. Од витално значење е децата да развијат солидно разбирање за моќта на сонцето и нејзините различни можни примени.

Проектот нуди одличен почеток за младите да научат повеќе за соларната енергија и да пораснат повеќе информирани за виталната улога на соларните технологии во менувањето на енергетската иднина во светот. <

Сите партнери во проектот имаат богато претходно искуство во проекти поврзани со животната средина и се посветени на ублажување на климатските промени, главно преку промовирање и примена на принципите на ЕЕ и употребата на ОИЕ. Проектните партнери вклучуваат: две основни училишта-Мирче Ацев (МК) и Свети Паисиј Хилендарски (Бугарија), две општини -Ѓорче Петров (МК) и Разлог (БГ) и две невладини организации -Солар Македонија и Еко Разлог (БГ).

Од европската програма ЕРАЗМУС+ за овој проект се издвоени 93 700 евра. Проектот стартуваше на 01-10-2016, а ќе трае до 30-09-2018.
Доколку сакате да дознаете повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, за сите можности кои ги нуди, како и начинот на аплицирање за неповратен финансиски грант за вашиот проект, сите информации прочитајте ги ОВДЕ

 

Проект на „Волонтерски Центар Скопје“ со грант од ЕРАЗМУС+ во износ од 96,185 евра

„Волонтерски Центар Скопје“ e невладина младинска организација создадена во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на организацијата е да им понуди неформални образовни можности на младите луѓе.

Почнувајќи од септември 2015 година, заедно со партнерите од Киргистан и Романија,  го спроведоа проектот „Challenging Youth trough Youth Work” составен од низа активности за младински работници, што резултираше со надградба на квалитетот на младинската работа во Киргистан, заедно со развојот на подобри системи за поддршка во земјата. Младинската работа во заедницата е процес на зајакнување и поддршка на младите, нудејќи им можности од различни видови кои ќе им помогнат да станат активни членови на нивната заедница. Преку процесите на неформално образование, младинската работа им овозможува на младите луѓе да го зголемат своето разбирање и знаење за себе и за светот во кој живеат.

Имплементацијата на проектот се состоеше од шест различни модули и активности кои се структурирани за градење на капацитетите на младинските работници во Киргистан. Првите три активности беа тренинг/обуки, а четвртата и петтата активност дизајнирани како семинари, на кои учесниците на претходните три активности  имаа можност да патуваат од матичната земја во Македонија и Романија и да разговараат со локалните младински организации, со цел да разменат искуства со локалните младински работници. Целиот циклус од шест активности поврзуваше повеќе од 50 младински работници/лидери од инволвираните земји, а активностите се спроведуваа со помош на двајца стручни соработници во областа на младите од Македонија и еден експерт/тренер од Романија.

За проектот, добија неповратен финансиски грант од ЕРАЗМУС+ во износ од 96,185 EUR, а проектот заврши на 5 февруари 2017 година.

Доколку сакате да дознаете повеќе за европската програма ЕРАЗМУС+, како и за можностите кои ги нуди на сите кои сакаат да аплицираат со свој проект, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

„ЦЕФЕ Македонија“ со ЕРАЗМУС+ грант од 138,744 евра

ЦЕФЕ произлегува од англискиот акроним CEFE (Competency based Economies, Formation of Enterprises, или во превод економии засновани на компетенции, формирање на претпријатија).
Од 1997 година ЦЕФЕ обучувачите работат на подигање на свеста за претприемништвото во Македонија и Југоисточна Европа. Во 2008 година тој тим на обучувачи го основаа здружението на граѓани ЦЕФЕ Македонија во Скопје, како непрофитна и непартиска организација.

Оваа организација во 2015 година го стартуваше проектот „Global Exchange and training for youth employment”, кој се реализираше се до 1 јуни 2017 година.

Во описот на проектот стои:

Главната мотивација за овој проект е да ја поттикне соработката, размената и надградбата на добрите практики меѓу партнерските и програмските земји во Конзорциумот со една крајна цел – придонес кон намалување на невработеноста и поддршка на претприемништвото. Проблемот со невработеноста кај младите станува многу тешко прашање и треба да се реши преку специфични прилагодени активности кои на крајот ќе доведат до создавање на нови работни места. Статистиката покажува дека стапката на невработеност во Европа достигнува до скоро 12%. Овој проблем е алармантен во земјите партнери кои учествуваат во овој проект.

Тие се соочуваат со истите потреби и предизвици во врска со оваа тема и овие организации се решени да ги зголемат своите капацитети преку зајакнување на стратешката соработка со земјите од ЕУ. Секоја од организациите учеснички во проектот работи на полето на генерирање на вработување преку различни активности и добро ја познава ситуацијата во нивните земји во однос на невработеноста.

Сите овие организации се филијали на CEFE International Germany, широка мрежа која работи според методологијата CEFE (Економии базирани на компетенции, формирање на претпријатија) за спроведување на бизнис обуки и консултации со сеопфатен сет на инструменти за обука со користење на акциски ориентиран пристап, како и методи за развој и унапредување на управувањето со бизнисот , главно во контекст на генерирање приходи и вработувања и одржлив економски развој.

Проектот е финансиран од европската програма ЕРАЗМУС+. Вкупниот износ на неповратниот грант добиен за овој проект изнесува 138,744 EUR.

Доколку сакате да дознаете повеќе за ЕРАЗМУС+, како и можностите за аплицирање со ваш проект кој би бил потенцијален добитник на грант, сите информации може да ги најдете ОВДЕ

Проектот за Еко туризам на средно училиште од Македонски Брод добитник на Еразмус+ грант од 47,037 евра

Средното училиште „Свети Наум Охридски“ од Македонски Брод во период од шест месеци (01-11-2015-31-05-2016), го реализираше проектот „Еко Туризам“, финансиран од програмата на ЕУ- ЕРАЗМУС+ во соработка со партнерско средно училиште од Словенија.

Екотуризмот е како образование за учесниците кои имплементираат еколошки стил на живот, истовремено зачувувајќи ги и заштитувајќи ги националните региони низ целиот свет. Учениците од руралниот туризам во  средното училиште Свети Наум Охридски изучуваат тема наречена „Алтернативни форми на туризам“ со 72 лекции годишно, 2 неделно. Тоа е предмет во кој се споменува секаков вид туризам, но како важна работа за светот, постојат многу часови посветени на еко-туризмот.
Еко туризмот е релативно нова и млада дисциплина, алтернативна форма на туризмот, чија имплементација и развој ќе бидат интензивни во иднина.

Ново Место беше идеално место за постигнување на целта.  Групата ученици од средното училиште, кои присуствуваа на практичната стручна обука во Словенија, ја сочинуваат 24 ученици од стручното образование за туризам и угостителство, со поголемо внимание на руралниот и еко-туризмот. Обуката се одржа во Ново Место во времетраење од две недели во средното училиште ГРМ. Потоа сесиите продолжија во руралната област Порече.
Студентите своето знаење и искуство кое го стекнаа ќе го споделат  со други ученици во училиштето и во други туристичко-угостителски училишта.


Во рамките на проектот беа изработени два туристички производи за еко туризам, кои вклучуваат ученици кои се обучени во Словенија.


Проектот и неговите резултати беа споделени и со други ученици и наставници кои присуствуваа на работилницата одржана во училиштето Наум Охридски.
Во рамки на проектот се подготви и  Прирачник за развој на производи за еко-туризам кој беше дистрибуиран во други средни стручни училишта. Прирачникот е 
достапен на македонски јазик, а го има и на официјалната страница на училиштето. 

Регионите Македонски Брод и Порече  имаат значаен потенцијал за развој на еко-туризмот. Македонски брод се наоѓа во централниот дел на Македонија близу до Скопје, а голем број туристи секојдневно го посетуваат регионот. Потенцијалот може да биде валоризиран во комбинација со другиот вид рурален, алтернативен туризам и може да биде добра основа за побрз економски развој на регионот и намалување на невработеноста.

За одличната идеја и проект, училиштето Свети Наум Охридски од Македонски Брод, доби грант од европската програма ЕРАЗМУС+. Вкупниот износ на неповратниот грант изнесува 47,037 евра.

Доколку и вие сакате да дознаете нешто повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, како и начините како би можеле да аплицирате со ваш проект, сите информации се достапни ОВДЕ

Асоцијацијата за Напредок, Едукација и Лобирање – НЕЛ од Скопје со ЕРАЗМУС+ грант од 112,163.86 евра

Асоцијацијата за Напредок, Едукација и Лобирање – НЕЛ е непрофитна, невладина организација со цел да ја подобри ситуацијата на младите луѓе и жени во сите сфери на социјалниот живот. Ова се постигнува со промоција на човековите права и волонтеризмот и нивните вредности, правејќи ги овие работи да бидат овозможени за сите граѓани.

Проектот „Experience EuroAsia and Empower” e финансиран од европската програма ЕРАЗМУС+ и е само дел од големиот број на проекти сработени и имплементирани од асоцијацијата НЕЛ.  Оваа асоцијација се јавува како координатор на проектот, во кој се вклучени уште три партнерски асоцијации од Малезија, Португалија и Шпанија.

Во описот на проектот стои дека има за цел да ги оспособи претставниците на невладините организации со алатки за еколошко образование, социо-економски развој и младинска свест за знаењето, како моќни алатки кои можат да им помогнат на учесниците и третите корисници на енергија во позитивни и претприемачки активности. Корисниците се претежно млади луѓе кои доаѓаат од кревко економско и социјално потекло, оддалечени области или области со висок степен на загадување.

Проектот главно ги таргетира претставниците на НВО кои работат на тема на животната средина. Проектот е насочен кон  три одредени земји од Европа (Португалија, Шпанија и Македонија) и Азија (Малезија), кои можат да разменуваат добри практики, знаење и искуства во развојот на зелените економии. Одржливиот развој бара европски одговори. Индивидуалните акции, иако корисни, сами по себе не би биле доволни за да се решат проблемите со глобалната одржливост, како што е заштитата на животната средина. Ако сакаме да создадеме чувство на колективна одговорност, тогаш учењето ќе мора да игра клучна улога.

Овој проект стартуваше на 01-08-2016 и ќе трае се до 31-07-2018. Проектот вклучува осум активности кои ќе се одвиваат во четирите земји учесници во „Experience EuroAsia and Empower”. За потребите на спроведувањето на проектот, од европската програма ЕРАЗМУС+ се издвоени 112,163.86 EUR. Овие финансиски средства се неповратни.

Доколку сакате да дознаете повеќе за ЕРАЗМУС+, како и можностите за добивање на неповратен грант за вашиот проект, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

 

Асоцијацијата „Marketing Gate” од Скопје преку Еразмус+ до грант од 59,410 евра

„Marketing Gate” е непрофитабилна и невладина организација основана во 2008 година. Се води како асоцијација за истражување, едукација и развој, а проектот „Youth Marketing Leaders for Sustainable Development” го изработи со финансиска помош од европската програма ЕРАЗМУС+ во период од една година.

Целта на проектот беше да се зголеми креативноста на младите и да се придонесе во развојот на способностите на организациите на граѓанското општество во полето на младите преку стекнување знаење за маркетинг менаџмент за трите столба на одржливиот развој: економски, социјални и придобивки за животната средина.

Во овој контекст, проектот опфаќаше  14 организации од 14 земји: Австралија; Бугарија; Хрватска; Република Чешка; Гана; Италија; Казахстан; Киргистан; Македонија; Полска; Романија; Словенија и Турција.

Домаќин на сите овие организации беше здружението за истражување, образование и развој “Marketing Gate” од Скопје.

Во рамки на проектот е изработена и веб страна каде што може да ги прочитате сите информации во врска со „Youth Marketing Leaders for Sustainable Development”. (http://youmark.org/

Доколку сакате да дознаете се за програмата ЕРАЗМУС+, како и можностите за финансирање, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

 

Тренинг Центарот „C.E.S” од Скопје добитник на грант од Еразмус + во висина од 112,380 евра

Тренинг центар Ц.Е.С е лидер во областите на (не)формалното образование во Македонија кој преку 14 години, го промовира и развива концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот.

Проектот „Skilled Cooks and Waiters Network”, Ц.Е.С го спроведува во соработка со  две организации од Италија и Португалија. Почетокот на имплементирање на проектот беше на 01-09-2016, а ќе трае речиси две години.

Според анализата на пазарот на трудот направена во сите 3 земји (најновите податоци од истражувачките трудови од Агенциите за вработување), квалификуван персонал кој може да одговори на потребите на работодавачите и клиентите, денес е тешко да се најде. Инвестициите во човечки ресурси се од суштинско значење и фактор за успех за секој бизнис, особено во угостителството каде што персоналот е во директен контакт со потрошувачите, а квалитетот на храната и услугата може директно да влијае на враќањето на гостите.

Сите учеснички организации се убедени дека овој проект е способен да одговори на овој предизвик за надградување на вештините и да понуди модерна и професионална обука, која може да биде наменета за потребите на работодавачите. Проектот ќе се имплементира како соработка помеѓу партнерските организации од Македонија, Италија и Португалија.

Учесници во проектот: 60 невработени лица од кои- 30 невработени лица на возраст од 18 до 25 години од Македонија, Италија и Португалија (по 10 од секоја земја), кои имаат претходно искуство како келнери или се во последната година од школувањето во училиштето за угостителство. 15 учесници од нив ќе дојдат од руралната област и од семејства со ниски приходи, кои имаат помал пристап до можности за обука.

30 невработени лица на возраст од 18 до 25 години од Македонија, Италија и Португалија (по 10 од секоја земја), кои имаат претходно искуство како готвачи или се во последната година од школувањето. 15 учесници од нив ќе дојдат од руралната област и од семејства со ниски приходи.

30 работодавачи од туристичкиот сектор (ИТ, ПТ, МК-10 од секоја Земја) кои се соочуваат со тешкотии да најдат квалификуван персонал на готвачи и келнери (што е многу вообичаено во сите 3 земји).

Проектот „Skilled Cooks and Waiters Network” ќе биде финансиран од европската програма Еразмус+ со неповратен грант од  112,380 евра. Проектот ќе се реализира до 31.08.2018.

Сите информации за програмата ЕРАЗМУС+, како и можностите за финансирање во вид на грантови, може да ги најдете ОВДЕ

„Програмата за рурално претприемништво“ добитник на Еразмус+ грант од 62,355 евра

Проектот „Програма за рурално претприемништво“ е имплементиран од ДООЕЛ Пробио од Скопје, како и уште четири партнерски организации/институции од Македонија, Ирска и Грција.

Во описот на проектот стои следново- Република Македонија е земја со стапка на невработеност која изнесува околу 25-30%. Ова е особено распространето кај младите, руралното население и помалку образованите луѓе, па оттука еден од главните предизвици за РМ е да се создаде вработување. Овие предизвици можат да се решат само со создавање нови работни места, а зголемените претприемачки активности на луѓето ќе имаат значително влијание.

Предложениот проект има за цел да го зајакне руралниот економски развој преку стимулирање на претприемачкиот однос на руралното население и обезбедување на соодветна програма за учење. Претприемничкото учење е исклучително важно бидејќи на глобално ниво постои фундаментален пресврт кон студентите кои се поддржани да станат креатори на работни места, а не само лица кои бараат работа. Во развојот на програмата за учење ќе бидат вклучени две организации- од Ирска и од Грција. Тие ќе ги пренесат знаењата и искуствата поврзани со стимулирање на претприемачкиот дух кај руралното население и ќе развијат програма за учење.

Покрај тоа, онлајн алатката ќе биде дизајнирана и објавена на веб-страницата на проектот. Приодот на проектот е пазарно ориентиран и партиципативен и вклучува три фази на флексибилно времетраење, во зависност од тоа како процесот напредува.

ДООЕЛ „Пробио“ за овој проект, од европската програма ЕРАЗМУС+ доби неповратен финансиски грант во вредност од 62,355 евра. Парите ќе бидат искористени за реализација на проектот со краен рок до 31.12.2017.

Доколку сакате да дознаете повеќе за ЕРАЗМУС+ програмата, како и можностите кои ги нуди, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ