„ЦЕФЕ Македонија“ со ЕРАЗМУС+ грант од 138,744 евра

ЦЕФЕ произлегува од англискиот акроним CEFE (Competency based Economies, Formation of Enterprises, или во превод економии засновани на компетенции, формирање на претпријатија).
Од 1997 година ЦЕФЕ обучувачите работат на подигање на свеста за претприемништвото во Македонија и Југоисточна Европа. Во 2008 година тој тим на обучувачи го основаа здружението на граѓани ЦЕФЕ Македонија во Скопје, како непрофитна и непартиска организација.

Оваа организација во 2015 година го стартуваше проектот „Global Exchange and training for youth employment”, кој се реализираше се до 1 јуни 2017 година.

Во описот на проектот стои:

Главната мотивација за овој проект е да ја поттикне соработката, размената и надградбата на добрите практики меѓу партнерските и програмските земји во Конзорциумот со една крајна цел – придонес кон намалување на невработеноста и поддршка на претприемништвото. Проблемот со невработеноста кај младите станува многу тешко прашање и треба да се реши преку специфични прилагодени активности кои на крајот ќе доведат до создавање на нови работни места. Статистиката покажува дека стапката на невработеност во Европа достигнува до скоро 12%. Овој проблем е алармантен во земјите партнери кои учествуваат во овој проект.

Тие се соочуваат со истите потреби и предизвици во врска со оваа тема и овие организации се решени да ги зголемат своите капацитети преку зајакнување на стратешката соработка со земјите од ЕУ. Секоја од организациите учеснички во проектот работи на полето на генерирање на вработување преку различни активности и добро ја познава ситуацијата во нивните земји во однос на невработеноста.

Сите овие организации се филијали на CEFE International Germany, широка мрежа која работи според методологијата CEFE (Економии базирани на компетенции, формирање на претпријатија) за спроведување на бизнис обуки и консултации со сеопфатен сет на инструменти за обука со користење на акциски ориентиран пристап, како и методи за развој и унапредување на управувањето со бизнисот , главно во контекст на генерирање приходи и вработувања и одржлив економски развој.

Проектот е финансиран од европската програма ЕРАЗМУС+. Вкупниот износ на неповратниот грант добиен за овој проект изнесува 138,744 EUR.

Доколку сакате да дознаете повеќе за ЕРАЗМУС+, како и можностите за аплицирање со ваш проект кој би бил потенцијален добитник на грант, сите информации може да ги најдете ОВДЕ

Проектот за Еко туризам на средно училиште од Македонски Брод добитник на Еразмус+ грант од 47,037 евра

Средното училиште „Свети Наум Охридски“ од Македонски Брод во период од шест месеци (01-11-2015-31-05-2016), го реализираше проектот „Еко Туризам“, финансиран од програмата на ЕУ- ЕРАЗМУС+ во соработка со партнерско средно училиште од Словенија.

Екотуризмот е како образование за учесниците кои имплементираат еколошки стил на живот, истовремено зачувувајќи ги и заштитувајќи ги националните региони низ целиот свет. Учениците од руралниот туризам во  средното училиште Свети Наум Охридски изучуваат тема наречена „Алтернативни форми на туризам“ со 72 лекции годишно, 2 неделно. Тоа е предмет во кој се споменува секаков вид туризам, но како важна работа за светот, постојат многу часови посветени на еко-туризмот.
Еко туризмот е релативно нова и млада дисциплина, алтернативна форма на туризмот, чија имплементација и развој ќе бидат интензивни во иднина.

Ново Место беше идеално место за постигнување на целта.  Групата ученици од средното училиште, кои присуствуваа на практичната стручна обука во Словенија, ја сочинуваат 24 ученици од стручното образование за туризам и угостителство, со поголемо внимание на руралниот и еко-туризмот. Обуката се одржа во Ново Место во времетраење од две недели во средното училиште ГРМ. Потоа сесиите продолжија во руралната област Порече.
Студентите своето знаење и искуство кое го стекнаа ќе го споделат  со други ученици во училиштето и во други туристичко-угостителски училишта.


Во рамките на проектот беа изработени два туристички производи за еко туризам, кои вклучуваат ученици кои се обучени во Словенија.


Проектот и неговите резултати беа споделени и со други ученици и наставници кои присуствуваа на работилницата одржана во училиштето Наум Охридски.
Во рамки на проектот се подготви и  Прирачник за развој на производи за еко-туризам кој беше дистрибуиран во други средни стручни училишта. Прирачникот е 
достапен на македонски јазик, а го има и на официјалната страница на училиштето. 

Регионите Македонски Брод и Порече  имаат значаен потенцијал за развој на еко-туризмот. Македонски брод се наоѓа во централниот дел на Македонија близу до Скопје, а голем број туристи секојдневно го посетуваат регионот. Потенцијалот може да биде валоризиран во комбинација со другиот вид рурален, алтернативен туризам и може да биде добра основа за побрз економски развој на регионот и намалување на невработеноста.

За одличната идеја и проект, училиштето Свети Наум Охридски од Македонски Брод, доби грант од европската програма ЕРАЗМУС+. Вкупниот износ на неповратниот грант изнесува 47,037 евра.

Доколку и вие сакате да дознаете нешто повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, како и начините како би можеле да аплицирате со ваш проект, сите информации се достапни ОВДЕ

Асоцијацијата за Напредок, Едукација и Лобирање – НЕЛ од Скопје со ЕРАЗМУС+ грант од 112,163.86 евра

Асоцијацијата за Напредок, Едукација и Лобирање – НЕЛ е непрофитна, невладина организација со цел да ја подобри ситуацијата на младите луѓе и жени во сите сфери на социјалниот живот. Ова се постигнува со промоција на човековите права и волонтеризмот и нивните вредности, правејќи ги овие работи да бидат овозможени за сите граѓани.

Проектот „Experience EuroAsia and Empower” e финансиран од европската програма ЕРАЗМУС+ и е само дел од големиот број на проекти сработени и имплементирани од асоцијацијата НЕЛ.  Оваа асоцијација се јавува како координатор на проектот, во кој се вклучени уште три партнерски асоцијации од Малезија, Португалија и Шпанија.

Во описот на проектот стои дека има за цел да ги оспособи претставниците на невладините организации со алатки за еколошко образование, социо-економски развој и младинска свест за знаењето, како моќни алатки кои можат да им помогнат на учесниците и третите корисници на енергија во позитивни и претприемачки активности. Корисниците се претежно млади луѓе кои доаѓаат од кревко економско и социјално потекло, оддалечени области или области со висок степен на загадување.

Проектот главно ги таргетира претставниците на НВО кои работат на тема на животната средина. Проектот е насочен кон  три одредени земји од Европа (Португалија, Шпанија и Македонија) и Азија (Малезија), кои можат да разменуваат добри практики, знаење и искуства во развојот на зелените економии. Одржливиот развој бара европски одговори. Индивидуалните акции, иако корисни, сами по себе не би биле доволни за да се решат проблемите со глобалната одржливост, како што е заштитата на животната средина. Ако сакаме да создадеме чувство на колективна одговорност, тогаш учењето ќе мора да игра клучна улога.

Овој проект стартуваше на 01-08-2016 и ќе трае се до 31-07-2018. Проектот вклучува осум активности кои ќе се одвиваат во четирите земји учесници во „Experience EuroAsia and Empower”. За потребите на спроведувањето на проектот, од европската програма ЕРАЗМУС+ се издвоени 112,163.86 EUR. Овие финансиски средства се неповратни.

Доколку сакате да дознаете повеќе за ЕРАЗМУС+, како и можностите за добивање на неповратен грант за вашиот проект, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

 

Асоцијацијата „Marketing Gate” од Скопје преку Еразмус+ до грант од 59,410 евра

„Marketing Gate” е непрофитабилна и невладина организација основана во 2008 година. Се води како асоцијација за истражување, едукација и развој, а проектот „Youth Marketing Leaders for Sustainable Development” го изработи со финансиска помош од европската програма ЕРАЗМУС+ во период од една година.

Целта на проектот беше да се зголеми креативноста на младите и да се придонесе во развојот на способностите на организациите на граѓанското општество во полето на младите преку стекнување знаење за маркетинг менаџмент за трите столба на одржливиот развој: економски, социјални и придобивки за животната средина.

Во овој контекст, проектот опфаќаше  14 организации од 14 земји: Австралија; Бугарија; Хрватска; Република Чешка; Гана; Италија; Казахстан; Киргистан; Македонија; Полска; Романија; Словенија и Турција.

Домаќин на сите овие организации беше здружението за истражување, образование и развој “Marketing Gate” од Скопје.

Во рамки на проектот е изработена и веб страна каде што може да ги прочитате сите информации во врска со „Youth Marketing Leaders for Sustainable Development”. (http://youmark.org/

Доколку сакате да дознаете се за програмата ЕРАЗМУС+, како и можностите за финансирање, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

 

Тренинг Центарот „C.E.S” од Скопје добитник на грант од Еразмус + во висина од 112,380 евра

Тренинг центар Ц.Е.С е лидер во областите на (не)формалното образование во Македонија кој преку 14 години, го промовира и развива концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот.

Проектот „Skilled Cooks and Waiters Network”, Ц.Е.С го спроведува во соработка со  две организации од Италија и Португалија. Почетокот на имплементирање на проектот беше на 01-09-2016, а ќе трае речиси две години.

Според анализата на пазарот на трудот направена во сите 3 земји (најновите податоци од истражувачките трудови од Агенциите за вработување), квалификуван персонал кој може да одговори на потребите на работодавачите и клиентите, денес е тешко да се најде. Инвестициите во човечки ресурси се од суштинско значење и фактор за успех за секој бизнис, особено во угостителството каде што персоналот е во директен контакт со потрошувачите, а квалитетот на храната и услугата може директно да влијае на враќањето на гостите.

Сите учеснички организации се убедени дека овој проект е способен да одговори на овој предизвик за надградување на вештините и да понуди модерна и професионална обука, која може да биде наменета за потребите на работодавачите. Проектот ќе се имплементира како соработка помеѓу партнерските организации од Македонија, Италија и Португалија.

Учесници во проектот: 60 невработени лица од кои- 30 невработени лица на возраст од 18 до 25 години од Македонија, Италија и Португалија (по 10 од секоја земја), кои имаат претходно искуство како келнери или се во последната година од школувањето во училиштето за угостителство. 15 учесници од нив ќе дојдат од руралната област и од семејства со ниски приходи, кои имаат помал пристап до можности за обука.

30 невработени лица на возраст од 18 до 25 години од Македонија, Италија и Португалија (по 10 од секоја земја), кои имаат претходно искуство како готвачи или се во последната година од школувањето. 15 учесници од нив ќе дојдат од руралната област и од семејства со ниски приходи.

30 работодавачи од туристичкиот сектор (ИТ, ПТ, МК-10 од секоја Земја) кои се соочуваат со тешкотии да најдат квалификуван персонал на готвачи и келнери (што е многу вообичаено во сите 3 земји).

Проектот „Skilled Cooks and Waiters Network” ќе биде финансиран од европската програма Еразмус+ со неповратен грант од  112,380 евра. Проектот ќе се реализира до 31.08.2018.

Сите информации за програмата ЕРАЗМУС+, како и можностите за финансирање во вид на грантови, може да ги најдете ОВДЕ

„Програмата за рурално претприемништво“ добитник на Еразмус+ грант од 62,355 евра

Проектот „Програма за рурално претприемништво“ е имплементиран од ДООЕЛ Пробио од Скопје, како и уште четири партнерски организации/институции од Македонија, Ирска и Грција.

Во описот на проектот стои следново- Република Македонија е земја со стапка на невработеност која изнесува околу 25-30%. Ова е особено распространето кај младите, руралното население и помалку образованите луѓе, па оттука еден од главните предизвици за РМ е да се создаде вработување. Овие предизвици можат да се решат само со создавање нови работни места, а зголемените претприемачки активности на луѓето ќе имаат значително влијание.

Предложениот проект има за цел да го зајакне руралниот економски развој преку стимулирање на претприемачкиот однос на руралното население и обезбедување на соодветна програма за учење. Претприемничкото учење е исклучително важно бидејќи на глобално ниво постои фундаментален пресврт кон студентите кои се поддржани да станат креатори на работни места, а не само лица кои бараат работа. Во развојот на програмата за учење ќе бидат вклучени две организации- од Ирска и од Грција. Тие ќе ги пренесат знаењата и искуствата поврзани со стимулирање на претприемачкиот дух кај руралното население и ќе развијат програма за учење.

Покрај тоа, онлајн алатката ќе биде дизајнирана и објавена на веб-страницата на проектот. Приодот на проектот е пазарно ориентиран и партиципативен и вклучува три фази на флексибилно времетраење, во зависност од тоа како процесот напредува.

ДООЕЛ „Пробио“ за овој проект, од европската програма ЕРАЗМУС+ доби неповратен финансиски грант во вредност од 62,355 евра. Парите ќе бидат искористени за реализација на проектот со краен рок до 31.12.2017.

Доколку сакате да дознаете повеќе за ЕРАЗМУС+ програмата, како и можностите кои ги нуди, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

„Млади инфо“ со грант од Еразмус+:113 825 евра за проектот „MYouth”

Проектот „ MYouth– Mobile, Young, Opportunity, Unity, Technology, Help” на невладината организација „Млади Инфо“ од Скопје, се реализираше во период од 01-11-2015  до 01-05-2017.

Проектот за градење на капацитети, МYouth има намера да обезбеди и развива иновативни активности кои ќе им овозможат на младите луѓе да стекнат високи вештини за развој на мобилни апликации кои ги решаваат локалните проблеми во нивната заедница и обезбедуваат можности за вработување. Знаењето како да се кодира јасно доаѓа како вредна работна вештина, бидејќи извештаите и индикаторите во светот покажуваат дека бројот на работни места за програмери и компјутерски научници рапидно расте;. Овие вештини ќе бидат многу посакувани и понатаму во иднина.

Европската комисија изјавува дека во светот кој се менува, ЕУ се стреми да стане паметна, одржлива и инклузивна економија. Овие три заемно зајакнувачки приоритети треба да им помогнат на ЕУ и на нејзините земји-членки преку стимулирање на високи нивоа на вработеност, продуктивност, едукација и социјална кохезија. Токму затоа образованието е многу важно. Знаењето и вештините и се потребни на европската економија за да остане конкурентна и иновативна. Мобилното учење преку употреба на мобилни технологии може да помогне да се направи образаование подостапно за сите ученици, преку обезбедување на ниски трошоци, и решенија кои лесно се имплементираат.

Проектот MYouth вклучува различни партнери од 3 континенти (Европа, Азија и Африка) кои имаат знаење и искуство во новите технологии и ќе генерираат значителни резултати на европско ниво, а исто така и надвор од европските граници, во однос на развојот на младите преку мобилно учење. Со заеднички напори на 10 организации со седиште во Австрија, младите од Република Македонија, Словенија, Италија, Шпанија, Полска, Сенегал, Сингапур, Хонг Конг и Того, кои ќе бидат дел од овој проект, ќе создадат силна неприкосновена и многу конкретна мрежа за развој на мобилни апликации.

Од европската програма Еразмус+, невладината организација „Млади Инфо“ со седиште во Скопје, доби неповратен грант во износ од 113 825 евра. Тие средства беа наменети за реализација на проектот „MYouth” во времетраење од 18 месеци.

Доколку сакате да дознаете повеќе за програмата Еразмус+, како и начинот на кој може да аплицирате со ваш проект, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ

Основно училиште од Грција за својот Еразмус+ проект, доби грант од 11 000 евра

„Второто основно училиште“ од Јаница (Пазар) во Грција, аплицираше за грант од програмата ЕРАЗМУС + и доби позитивен одговор за предложениот проект.

Целта на проектот „Надградени наставници, среќни и успешни ученици“ е да се соочаат со предизвиците и да се задоволат барањата на современите трендови во наукатата и образоването преку поттикнување иновации и доделување на европска димензија на училиштaта.

Поточно, училиштето кое ќе учествува во проектот сака да го подобри квалитетот на образованието и да ги зајакне вештините на наставниците.  Тука се подразбираат транзиција кон дигитално учење, усвојување на образовни и технолошки иновации, поддршка за учење и нови методите на обука во рамките на службата.

Проектот вклучува учество на 5 од вкупно 40 наставници од училиштето. Наставниците се избрани од Асоцијацијата на наставници врз основа на нивните јазични вештини, знаење во областа на ИТ, нивната подготвеност да следат обуката, како и да промовираат иновации и европска димензија и да споделуваат знаења со колегите.

 

Преку проектот, наставниците ќе може да создадат атрактивни средини за учење со цел да ги исполнат потребите на учениците, кои ќе уживаат во учењето преку новите методи.  Долгорочни придобивки од проектот се- создавање позитивна средина, прогресивна и успешна транзиција кон дигиталното учење, зголемување на интересот за училишните активности кај учениците.

Училиштето како партнер, понатаму ќе учествува и во други европски проекти и ќе им помогне и на други училишта кои сакаат да земат пример за интернационализација., како и имплементација на нови иновативни образовни практики.

 Целта на овој проект е да се создаде училиште што ќе понуди креативна, атрактивна средина за учениците и оптимистички модел за наставната заедница.

Училиштето за овој проект, од европската програма ЕРАЗМУС+ ќе добие неповратен грант во висина од 11 040 евра за реализација на сите активности. Проектот ќе трае се до 31.05. 2018 година.

Дознајте за сите можности кои ги нуди европскта програма ЕРАЗМУС+. Сите информации поврзани со оваа програма, како и условите да аплицирате за грант, може да ги прочитате ОВДЕОсновно училиште од Грција за својот Еразмус+ проект, доби грант од 11 000 евра

„Второто основно училиште“ од Јаница (Пазар) во Грција, аплицираше за грант од програмата ЕРАЗМУС + и доби позитивен одговор за предложениот проект.

Целта на проектот „Надградени наставници, среќни и успешни ученици“ е да се соочаат со предизвиците и да се задоволат барањата на современите трендови во наукатата и образоването преку поттикнување иновации и доделување на европска димензија на училиштaта.

Поточно, училиштето кое ќе учествува во проектот сака да го подобри квалитетот на образованието и да ги зајакне вештините на наставниците.  Тука се подразбираат транзиција кон дигитално учење, усвојување на образовни и технолошки иновации, поддршка за учење и нови методите на обука во рамките на службата.

Проектот вклучува учество на 5 од вкупно 40 наставници од училиштето. Наставниците се избрани од Асоцијацијата на наставници врз основа на нивните јазични вештини, знаење во областа на ИТ, нивната подготвеност да следат обуката, како и да промовираат иновации и европска димензија и да споделуваат знаења со колегите.

 

Преку проектот, наставниците ќе може да создадат атрактивни средини за учење со цел да ги исполнат потребите на учениците, кои ќе уживаат во учењето преку новите методи.  Долгорочни придобивки од проектот се- создавање позитивна средина, прогресивна и успешна транзиција кон дигиталното учење, зголемување на интересот за училишните активности кај учениците.

Училиштето како партнер, понатаму ќе учествува и во други европски проекти и ќе им помогне и на други училишта кои сакаат да земат пример за интернационализација., како и имплементација на нови иновативни образовни практики.

 Целта на овој проект е да се создаде училиште што ќе понуди креативна, атрактивна средина за учениците и оптимистички модел за наставната заедница.

Училиштето за овој проект, од европската програма ЕРАЗМУС+ ќе добие неповратен грант во висина од 11 040 евра за реализација на сите активности. Проектот ќе трае се до 31.05. 2018 година.

Дознајте за сите можности кои ги нуди европскта програма ЕРАЗМУС+. Сите информации поврзани со оваа програма, како и условите да аплицирате за грант, може да ги прочитате ОВДЕНевладина организација од Франција добитник на грант од Еразмус+ во висина од 11 380 евра

Проектот „Exploring my future” го спроведува невладината организација од Франција- „Centre Social Val’Mauges“ во соработка со „Community Enterprise of Thessaloniki Municipality“ од Грција.

Основна цел на проектот е младинска размена. Ќе учествуваат млади  од Франција и Грција, а темата е- „Ти и твојата адолесценција, како живееш?“

Преку неформално техничко образование, преку игри и преку средби ќе се разговара за стереотипи, насоки, вработување, врски, рурален живот, урбан живот. Општите цели за оваа размена се: – Овозможување на младите луѓе да преземат иницијативи и да ги развиваат своите вештини, знаење и таленти. Промовирање на толеранција, почитување на разликите и интеграција во општеството.

Овие општи цели произлегуваат од оперативните цели: Поттикнување средби со други млади Европејци, овозможување на младите луѓе да направат сопствен проект и особено нивното прво европско искуство, како и обезбедување на технички и финансиски средства за младите луѓе за извршување на нивниот проект.

20 млади  на 15 и 17 години учествуваат на овој проект. Десетте младите од Франција живеат во рурална област, а десетте млади од Грција во урбана средина, односно град. Перспективите за нивните иднини можеби се различни, но тие имаат и многу сличности.

За потребите на овој проект, младите Французи ќе направат онлајн дневник, каде што ќе ги запишуваат сите искуства и патувања, и ќе ја раскажат приказната на децата од нивните општини.

Овој проект е финансиран од европската програма Еразмус+, со вкупно 11,380 EUR неповратни средства.

Доколку сте заинтересирани да дознаете повеќе за оваа програма, како и можностите кои ги нуди Еразмус+, сите информации може да ги најдете ОВДЕ.