Средното училиште „Свети Наум Охридски“ од Македонски Брод во период од шест месеци (01-11-2015-31-05-2016), го реализираше проектот „Еко Туризам“, финансиран од програмата на ЕУ- ЕРАЗМУС+ во соработка со партнерско средно училиште од Словенија.

Екотуризмот е како образование за учесниците кои имплементираат еколошки стил на живот, истовремено зачувувајќи ги и заштитувајќи ги националните региони низ целиот свет. Учениците од руралниот туризам во  средното училиште Свети Наум Охридски изучуваат тема наречена „Алтернативни форми на туризам“ со 72 лекции годишно, 2 неделно. Тоа е предмет во кој се споменува секаков вид туризам, но како важна работа за светот, постојат многу часови посветени на еко-туризмот.
Еко туризмот е релативно нова и млада дисциплина, алтернативна форма на туризмот, чија имплементација и развој ќе бидат интензивни во иднина.

Ново Место беше идеално место за постигнување на целта.  Групата ученици од средното училиште, кои присуствуваа на практичната стручна обука во Словенија, ја сочинуваат 24 ученици од стручното образование за туризам и угостителство, со поголемо внимание на руралниот и еко-туризмот. Обуката се одржа во Ново Место во времетраење од две недели во средното училиште ГРМ. Потоа сесиите продолжија во руралната област Порече.
Студентите своето знаење и искуство кое го стекнаа ќе го споделат  со други ученици во училиштето и во други туристичко-угостителски училишта.


Во рамките на проектот беа изработени два туристички производи за еко туризам, кои вклучуваат ученици кои се обучени во Словенија.


Проектот и неговите резултати беа споделени и со други ученици и наставници кои присуствуваа на работилницата одржана во училиштето Наум Охридски.
Во рамки на проектот се подготви и  Прирачник за развој на производи за еко-туризам кој беше дистрибуиран во други средни стручни училишта. Прирачникот е 
достапен на македонски јазик, а го има и на официјалната страница на училиштето. 

Регионите Македонски Брод и Порече  имаат значаен потенцијал за развој на еко-туризмот. Македонски брод се наоѓа во централниот дел на Македонија близу до Скопје, а голем број туристи секојдневно го посетуваат регионот. Потенцијалот може да биде валоризиран во комбинација со другиот вид рурален, алтернативен туризам и може да биде добра основа за побрз економски развој на регионот и намалување на невработеноста.

За одличната идеја и проект, училиштето Свети Наум Охридски од Македонски Брод, доби грант од европската програма ЕРАЗМУС+. Вкупниот износ на неповратниот грант изнесува 47,037 евра.

Доколку и вие сакате да дознаете нешто повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, како и начините како би можеле да аплицирате со ваш проект, сите информации се достапни ОВДЕ