„Marketing Gate” е непрофитабилна и невладина организација основана во 2008 година. Се води како асоцијација за истражување, едукација и развој, а проектот „Youth Marketing Leaders for Sustainable Development” го изработи со финансиска помош од европската програма ЕРАЗМУС+ во период од една година.

Целта на проектот беше да се зголеми креативноста на младите и да се придонесе во развојот на способностите на организациите на граѓанското општество во полето на младите преку стекнување знаење за маркетинг менаџмент за трите столба на одржливиот развој: економски, социјални и придобивки за животната средина.

Во овој контекст, проектот опфаќаше  14 организации од 14 земји: Австралија; Бугарија; Хрватска; Република Чешка; Гана; Италија; Казахстан; Киргистан; Македонија; Полска; Романија; Словенија и Турција.

Домаќин на сите овие организации беше здружението за истражување, образование и развој “Marketing Gate” од Скопје.

Во рамки на проектот е изработена и веб страна каде што може да ги прочитате сите информации во врска со „Youth Marketing Leaders for Sustainable Development”. (http://youmark.org/

Доколку сакате да дознаете се за програмата ЕРАЗМУС+, како и можностите за финансирање, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ